Podklady k cenové nabídce

Abychom pro Vás připravili co nejpřesnější a smysluplnou cenovou nabídku, budeme od Vás potřebovat následující dokumenty (dokumenty prosím vložte do poptávkového formuláře "ZDE"):

  • Půdorys základů - součástí výkresu půdorysu základů často bývají příčné řezy
  • Řezy základovou konstrukcí - řezy základů bývají často součástí výkresu půdorysu základu, není to však pravidlem, například u podsklepených nebo částečně podsklepených objektů apod.

  • Výkres situace - ze situačního výkresu vyčteme, jak je daný objekt na stavebním pozemku situován (umístěn) vůči světovým stranám, vedení inženýrských sítí na parcele, sousedním budovám, komunikacím apod.

  • Výkres osazení objektu na stávající terén - Pokud není samostatně, může být znázorněno v půdorysu základů nebo v situaci. Označuje se v každém rohu stavby jako PT - původní terén a UT - upravený terén. Tento výkres bohužel často nebývá součástí projektové dokumentace. Proto jsme připraveni tento podklad pro Vás připravit. V extrémních případech může osazení objektu do pozemku ovlivnit výkres půdorysu základů, zejména v abnormálně svažitých terénech. Tento podklad je pro správnou cenovou nabídku nezbytný, jelikož určuje množství výkopů a násypů. Do poznámky v poptávkovém formuláři prosím uveďte, že tento výkres nemáte k dispozici.

  • Technická zpráva - obsahuje veškeré písemné informace o provádění stavby, použitých materiálech a technologiích stavby

  • Výkresy TZB (technického zařízení budovy) - půdorys ležaté kanalizace, zakreslení ostatních prostupů deskou, přívod vody, elektřiny - případné prostupy - příprava na elektrickou bránu, zahradní osvětlení, elektrickou bránu apod.