JSME TU PRO VÁS

Naše služby poskytujeme v nejvyšší možné kvalitě. Je pro nás nejdůležitější vyhovět zákazníkovi a uspokojit jeho potřeby, být mu obchodním partnerem a technickým poradcem. Ke každému investorovi máme osobní přístup a veškeré věci ohledně stavby komunikujeme přímo a jasně.

Zkonzultujeme s Vámi projektovou dokumentaci základové desky. Samozřejmostí je konzultace technických detailů s dodavatelem horní stavby, s ohledem na technická řešení výrobců zdících materiálů. Zpracujeme pro Vás výkres osazení objektu do stávajícího terénu, pokud není součástí projektové dokumentace stavby. Pokud to situace vyžaduje, zpracujeme Vám výkres základů stavby s ohledem na skutečný terén stavební parcely a osazení objektu na stavební pozemek. Spolupracujeme s týmem statiků a v případě potřeby Vám zajistíme statický výpočet se statickým návrhem stavby.

Následuje dohoda o termínu realizace a samotná realizace může začít. V rámci realizace základové desky na klíč je i protokol o vytyčení stavby odborně způsobilou osobou - geodetem, který vyžaduje stavební úřad. Po dokončení stavby základové konstrukce následuje prohlídka stavby a předání stavebního díla. Součástí předání stavebního díla je předávací protokol a stavební deník.

TYPY PROVÁDĚNÝCH KONSTRUKCÍ

 • Klasická základová deska (založení stavby na základových pasech) - nejčastější varianta základové desky u rodinných domů. Je velice oblíbená pro svou jednoduchost, rychlost provádění a finanční dostupnost. Dále je velkou výhodou možnost použití ve svažitém terénu.
  Základová konstrukce je tvořena základovými pasy založenými do nezámrzné hloubky, zhutněným podložím a finální železobetonovou deskou.
  Jelikož je konstrukce v přímém kontaktu s podložím je nutné, aby byla opatřena kvalitní hydroizolací, která zabraňuje vzlínání vody do stavby.
 • Plovoucí deska železobetonová na pěnovém skle - Pěnové sklo je využíváno u pasivní nebo nízkoenergetické výstavby rodinných domů. Izolant je využíván ve formě desek nebo ve formě drceného pěnového skla (granulátu).
  Z technologického hlediska se jedná o rozprostření pěnového skla - granulátu ve vrstvě 300 až 600 mm na geotextilii, která je uložena na základové spáře. Pěnové sklo je zhutněno na potřebnou únosnost danou projektem stavby. Dále je na izolant uložena další geotextilie a hydroizolace. Na závěr se betonuje základová deska v tl. 200 až 300 mm.
  Pěnové sklo u založení stavby plní funkci tepelněizolační. Tento typ provedení základové desky není vhodný pro použití v nepropustných a jílovitých zeminách. Nefunkční nebo špatně provedená drenáž způsobí zavodnění pěnového skla a tím znehodnotí jeho tepelněizolační vlastnosti. Tento typ základové konstrukce je vhodný do propustných zemin.
 • Plovoucí železobetonová deska s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu - Tento typ základové desky je vhodný do nesourodých zemin. Součástí železobetonové základové desky je vrstva hutněného podsypu, štěrkopísku, a vrstva tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS). Extrudovaný polystyren vyniká svými vlastnostmi jako jsou pevnost v tlaku, nízká nasákavost, dlouhá životnost aj. Třída únosnosti XPS je dána projektem stavby a statickým výpočtem. Nejčastěji 300 kPa.
  Vrstva XPS je určena tepelně-technickým výpočtem. Vrstva hutněného podsypu je odvodněna drenáží, která je svedena do ležaté kanalizace nebo jímky, dle možností stavebního pozemku a lokality, kde se objekt nachází. Další nedílnou součástí konstrukce je hydroizolační vrstva, která ve většině případů zastává i funkci izolace proti radonu.